Amahugurwa y’abahagarariye ibikorwa bya CPR mu turere twose tw’igihugu

Abatishoboye barahabwa amahugurwa yo kurwanya ubukene no kwirinda VIH/SIDA
Abatishoboye barahabwa amahugurwa yo kurwanya ubukene no kwirinda VIH/SIDA
21 juin 2019
La gestion des crises psycho traumatiques
La gestion des crises psycho traumatiques
21 juin 2019

Amahugurwa y’abahagarariye ibikorwa bya CPR mu turere twose tw’igihugu

Amahugurwa y’abahagarariye ibikorwa bya CPR mu turere twose tw’igihugu

Amahugurwa y’abahagarariye ibikorwa bya CPR mu turere twose tw’igihugu

Mu rwego rwo kwegereza abakristo ibikorwa by’Inama y’Abaprotestanti mu Rwanda (CPR), hashingiwe ku myanzuro y’Inama isimbura yateranye mu kuboza 2009, CPR yashyizeho komite 11 ziyihagarariye mu turere twose tw’Igihugu.

Kugira ngo komite zatowe zirusheho gusobanukirwa n’imikoranire hagati yazo na CPR, ku ncuro ya mbere hateguwe amahugurwa yabereye mu kigo cya EPR ku isano ku itariki 22 nzeri 2011. Icyari kigenderewe kwari kugira ngo haganirwe ku ruhare rw’izi komite mu iterambere ry’Itorero ; harimo ivugabutumwa, uburezi, kwita kubahungabanyijwe na genocide ndetse na SIDA, imicungire myiza y’umutungo w’amatorero no kubungabunga ibidukikije. Ikindi cy’ingenzi cyaganiriweho n’imikoranire y’ubunyamabanga Bukuru bwa CPR n’izi komite ndetse n’uburyo zizafasha gushyira mubikorwa gahunda igaragara mu igenamigambi rya CPR.

Nyuma yo gukurikirana, kuganira no kungurana ibitekerezo ku ibiganiro byatanzwe n’Umunyamabanga Mukuru wa CPR n’Intumwa zari zoherejwe n’ikigo cy’Igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije (REMA);

Abahuguwe kubidukikije biyemeje kandi basaba abanyamuryango ba CPR kugendera ku mahame akurikira agamije guteza imbere no kurengera ibidukikije:

 1. Gukangurira abakristo bo mu matorero agize CPR guha agaciro ubutaka, kububungabunga no kubucunga neza kuko aribwo baremwemo, burabatunze, babutuyeho kandi akaba aribwo bazasubizwamo
 2. (Itang2:7; 3:19).
 3. Guha agaciro ibyo Imana yaremye byose kuko mu gihe yari imaze kubirema yasanze ari byiza . Bityo, tugomba kurinda ubusugire bwabyo, tukabibungabunga. (Itang 1:26-27; 2:15).
 4. Kumenya uruhare rwacu nk’abimitswe n’Imana dushyira mu bikorwa inshingano yacu yo kuyobora no kurinda ibidukikije nk’abazabibazwa.(Itang1:26; 2:15).
 5. Kuba abavugizi b’ibidukikije dukora ibikorwa bifatika mu matorero yacu, dutera ibiti by’amoko yose (ibiribwa, ibirwanya isuri, ibivura n’ibindi), turwanya isuri aho dutuye ndetse tugateza imbere isuku aho dutuye.
 6. Kwimenyereza no kubana neza n’ibinyabuzima kuko icyazanye Yesu ari ukutwunga n’Imana ndetse n’Ibidukikije (Itang1:28; Col1:15-20).
 7. Guharanira ko aho dutuye hahinduka nk’ingobyi ya EDEN kandi uwo muco tukawutoza abana bacu, bityo tukazabaraga igihugu cyiza, nabo bakazakiraga ababakomokaho, bityo bityo.
 8. Kwinjiza gahunda zo kurengera ibidukikije mu igenamigambi ry’amatorero yose yibumbiye muri CPR, twisunze politike ya Leta y’u Rwanda yo kurengera ibidukikije.
 9. Gushyigikira indangagaciro nyarwanda zitanyuranyije n’ibyanditswe byera kubijyanye no kurengera ibidukikije.
 10. Abahuguwe biyemeje kandi gushinga clubs z’urubyiruko zirebana no kurengera ibidukikije.
 11. Gutegura amarushanwa ku birebana no kubungabunga ibidikikije (imivugo, imbyino, indirimbo, imigani n’ibindi)
 12. Tugomba kumenyesha abakristo ko umuntu ari umutware w’ibyaremwe byose washyizweho n’Imana, ariko ko ibidukikije byamutanze kubaho, kandi ko kubaho kwabyo aribyo bituma ubuzima bwe bushoboka. Bityo uwihaye kubibangamira akaba yibangamiye ubwe.

Décentralisation (kwegereza abakristo ibikorwa bya CPR) Naho kubijyane na gahunda yo kwereza abakristo ibikorwa bya CPR, batanze imyanzuro ikurikira:

 • Amaterero ku nzego z’ibanze akwiriye kujya ategurira hamwe ibiterane by’impemburo n’iminsi mikuru.
 • Gutuma ikarita y’amatorero ihora ku gihe bitewe n’uburyo Itorero rikura,aho rigeze ryaguka cyangwa rigabanyuka.
 • Kwimenyekanisha mu nzego zinyuranye aho inzego zitaramenyekana.
 • Komite za CPR zikwiriye gushyiraho gahunda yo kunoza umubano mu mikoranire n’andi matorero atari muri CPR.
 • CPR ikore inyandiko ihinnye (Dépliant) iyimenyekanisha mu matorero no turere.
 • CPR ikwiriye kwandika ibaruwa ishyiraho za komite z’uturere kopi igenerwe abayobozi b’amatorero.Iyo nyandiko ikwiriye kuba ikubiyemo inshingano zabo.
 • Biragaragara ko décentralisation yatangiye koko ariko bitewe n’uko uturere tukiri tubiri cyangwa dutatu,bibaye byiza habaho komite ya buri Karere kugira ngo imirimo no kubonana bigende neza.
 • Ibikorwa bya CPR byose birebana n’amahugurwa n’izindi nama zose bikwiriye gushyirwa mu maboko ya komite z’uturere ;amafaranga n’ibindi bikoresho bigacungwa na komite kubufatanye na CPR. Izi komite nazo zigomba gukurikirana ibikorwa bya CPR byose n’uburyo bishyirwa mubikorwa.
 • Abakorera bushake ba CPR (mandataires) bagomba gukorana na komite z’uturere kugira ngo imirimo yose igende neza mu buryo buhujwe.
 • Niba bishoboka CPR ikwiye gusaranganya ibikorwa mu turere twose.
 • Byaba byiza hateguwe icyumweru cya CPR ku rwego rw’Uturere buri mwaka kugira ngo n’abakristo bakomeze gusobanukirwa n’ibikorwa byayo.
 • Komite z’uturere zikwiye kugira ingengo y’imari yo guteza ibikorwa imbere.
 • Komite z’uturere zikeneye amahugurwa menshi yo kongererwa ubushobozi.

Kuko buri ishami rya CPR ryafashe umwanya wo kwereka imirimo rikora abari mu nama, maze bafata imyanzuro kurikira kuri buri shami n’ibikorwa biri muri CPR:

a) Uburezi

 1. Guhuza ba mendataires,abashinzwe uburezi mu matorero, abagize komite za CPR, mu turere.Ibyo bigakorwa mu bufatanye na MINEDUC n’inzego zishinzwe uburezi mu turere kugira ngo hareberwe hamwe imikoranire myiza n’ireme ry’uburezi
 2. Komite za CPR mu Karere zikwiriye kumenya abakenewe gufashwa mu rwego rw’uburezi no kubavuganira.
 3. Gufasha amatorero kubona ibitabo by’uruhongore no kubakangurira kubigura no kubikoresha kubwa amashuri y’icyumweru.
 4. Gutegura icyumweru cy’uburezi mu mashuri yose.

b) Ihungabana

 1. Abagize komite za CPR dushyigikiye gahunda yo kwita ku bahungabanye :Iyo gahunda ikwiriye kunyuzwa muri za komite zihagarariye CPR mu turere no mu ma Parwase.Bityo zigafasha mu guhitamo abapasitoro bahugurwa.
 2. CPR irasabwa kureba uko yafungura amashami yo kwita kubahungabanye mu zindi ntara aza kwiyongera ku ya Kigali,Kayonza na Musanze.

 

c) Imyiteguro ya yubile.

 1. Mugutegura yubile ya CPR izaba mu mwaka wa 2013 y’imyaka mirongo itanu imaze turasaba ko CPR yifashisha amatorero n’imiryango ya gikristo biyigize gukora ubushakashatsi bwimbitse bugaragaza imirimo CPR yakoze muri iyi myaka yose.
 2. CPR izategura ibiganiro ku bigwi byayo binyuzwa kuri radiyo bishyikirizwe abayobozi b’amatorero kugira ngo nabo babigeze kubanyetorero.
 3. Gutegura inama n’abashumba bo mu matorero hifashishijwe komite z’uturere kugira ngo bagire uruhare mu bikorwa byo kwizihiza icyumweru cy’abaprotestanti kizahuzwa na yubile ya CPR.
 4. Ubuyobozi bukuru bwa CPR bwihutishe kumenyesha inzego zose intego, n’inge ngabihe izagenderwaho mu kuyishyira mu bikorwa
 5. Ikibazo cya radiyo ya CPR kihutishwe kugira ngo izadufashe mu gusakaza amakuru y’imyiteguro ya yubile
 6. Ingengo y’imari ya yubile itegurwe hakiri kare

 

d) Ivugabutumwa

 1. Kubijyanye n’ikarita y’ivugabutumwa mu tugari : CPR isabwa kugeza fiche kuri komite zayo.
 2. Buri Itorero rigomba gukora ibarura ry’imirimo y’ivugabutumwa n’ibindi bakurikije ifishe yatanzwe
 3. Hakwiye gutangwa igihe gihagije cyo kubikora byibura bikarangirane n’ukuboza2011.

 

Bikorewe i Kigali, ku wa 23/09/2011

 

Amahugurwa y’abahagarariye ibikorwa bya CPR mu turere twose tw’igihugu

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *