Protocole igiye kwitabwaho mu matorero y’Abaprotesitati agize CPR

Inama isimbura ya mbere y’umwaka 2011
Inama isimbura ya mbere y’umwaka 2011
21 juin 2019
Inkunga ya Prison Fellowship Rwanda yagejejejwe kuri konti ya Radiyo ya CPR
21 juin 2019

Protocole igiye kwitabwaho mu matorero y’Abaprotesitati agize CPR

Protocole igiye kwitabwaho mu matorero y’Abaprotesitati agize CPR

Protocole igiye kwitabwaho mu matorero y’Abaprotesitati agize CPR

Bimaze kugaragara ko hari ikibazo mugutumiza,kwagira no gutanga amagambo ku abatumirwa mu mihango muburyo bukurikije amategeko, byabaye ngombwa ko Ubunyamabanaga Bukuru bw’Inama y’Abaprotestanti mu Rwanda (CPR), butekereza uburyo icyo kibazo cyakemurirwa icyarimwe mu matorero n’imiryango bigize uyu muryango, maze hategurwa amahugurwa yatumiwemo impuguke n’intumwa z’amatorero n’imiryango bigize CPR.

Ayo mahugurwa yaritabiriwe kukigereranyo cya 75%. Ahanini ayo mahugurwa yibanze kumenyesha abahugurwa amategeko agenga amatorero yabo n’uko inzego z’amatorero yabo zubatse, igihe umurimo wa protocole utangirira iyo hari imihango iteganyijwe, imiterere yabakwiriyegushyirwa muri uwo murimo, ubufatanye bw’abakora uwo murimo n’inzego zisanzwe zifite inshingano z’ubuyobozi, uko abashyizwe mu mwanya protocole bakorana. Ikindi impuguke muri uwo murimo zibanzeho ni uko mu gihe cyose hari imihango iteganyijwe, abashinzwe umurimo wa protocole bakwiriye kumenya ibi bikurikira:

Nyuma yo kwandika inzandiko zitumira uk zikurikiranwa, Kumenya abatumiwe mu mihango abaribo, uko basumbana mu cyubahiro, icyo cyubahiro gituma yicazwa iburyo cyangwa ibumoso bwa nyirigutumiza imihango, umushyitsi mukuru avuga ryari, ijambo rya nyirurugo azavuga ritegurwa ryari, ahabwa umwanya wo kuvuga ryari mu mihingo, Uyoboye imihango yitwara ate mugihe atanga ijambo kubatumirwa. Na none mu matorero bakwiriye kumenya ko iyo batumiwe na Leta cyangwa se indi miryango bigenda gute iyo nyirigutumirwa atabonetse asimburwa na nde. Imihango iyo ihumuje, iyo hari abakirwa ku meza byo bikorwa gute.

Abahuguwe basabwe ko bazaganira n’abayobozi babo, maze na bo bagahugura abandi benshi kugira ngo uwo murimo uzajye ukorwa neza hose mu matorero, bitume abatumirwa mu mihango yo mu matorero bakirwa neza mubyubahiro byabo no muburyo bunoze. Nyuma y’ibiganiro bitandukanye no kungurana ibitekerezo hafashwe imyanzuro ikurikira:

 1. Abanyamuryango ba CPR muri rusange n’abagize Komite za Protocole by’umwihariko bakwiriye kumenya no kubahiriza amategeko agenga Protocole.
 2. Amatorero n’imiryango bigize CPR, bakwiriye gushyiraho no guha ingufu komite za Protocole.
 3. Urwego rwa Protocole rukwiye guha abayobozi bacyuye igihe umwanya ubakwiriye mu mihango iba yateguwe.
 4. Amahugurwa nk’aya ya Protocole akwiriye gukorerwa abayobozi b’amatorero n’imiryango bigize CPR.
 5. Abanyamuryango ba CPR bakwiye kumenya gutegura no gutangira ubutumire kugihe. Bakwiye kandi kumenya no gusubiriza ku gihe ubwo bakiriye.
 6. Hakwiriye kubaho ubufatanye busesuye hagati ya za komite za Protocole z’imiryango n’amatorero bigize CPR.
 7. Buri munyamuryango wa CPR akwiye gukora liste ya Protocole ikurikije inzego z’abayobozi babo kandi bagatanga kopi muri CPR.
 8. Reception yakagombye gutegurwa hakurikijwe amikoro n’ubushobozi by’itorero kandi Protocole igakora kuburyo ibyateguwe bigera kuri bose.
 9. Igikorwa gihuriweho n’inzego zitandukanye kigomba no guhuza Protocole z’izo nzego.
 10. Service ya Protocole igomba kwita ku kibazo cy’indimi zikoreshwa mu muhango uyu n’uyu.
 11. Buri muhango uteguwe mu itorero ugomba kugira gahunda yanditse kandi igakurikizwa uko iri.
 12. Buri gihe ijambo rifashwe rigomba kuba ryateguwe ari rigufi kandi rirasa ku ntego.
 13. Umuhesha w’amagambo akwiye kugira undi umwunganira kandi akirinda kugira ibindi yongera ku ijambo ryavuzwe cyangwa kuri gahunda yateguwe.
 14. Ingoro y’Imana muri rusange n’uruhimbi kuburyo bw’umwihariko bikwiye guhabwa agaciro kabyo kandi buri muntu akicazwa mu mwanya umukwiriye.
 15. Abayobozi b’imiryango n’amatorero agize CPR basabwe gufasha abahuguwe gushyira mubikorwa ibyavuye muri aya mahugurwa kandi CPR ikazafasha mukubishyira mu bikorwa.

Protocole igiye kwitabwaho mu matorero y’Abaprotesitati agize CPR

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *